ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60€ | ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες του accessorama.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δεσμευτικότητα

Οι κάτωθι όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος accessorama.gr, το οποίο εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Κατάστημα».

Η αποδοχή των παρακάτω όρων λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στο Κατάστημα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στο Κατάστημα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της.

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνιστάται, συνεπώς, στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ του Καταστήματος και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Καταστήματος (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης «Δαπόντες Αναστάσιος» από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.accessorama.gr είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του Καταστήματος.

Περιορισμός ευθύνης Καταστήματος

Η χρήση του accessorama.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το Κατάστημα δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του καταστήματος εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ' εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Το Κατάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στο Κατάστημα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Καταστήματος παρέχονται ''ως έχουν''. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Καταστήματος ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς της Ιστοσελίδας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Περιγραφή υπηρεσιών

Η καταχώρηση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη δε συνεπάγεται την απόλυτη δέσμευση του Καταστήματος για διεκπεραίωσή της, καθώς η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας πραγματοποιείται μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση χαμηλής ή ανεπαρκούς διαθεσιμότητας του προϊόντος, το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελίας, ενημερώνοντας τον χρήστη για το γεγονός και για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές.

Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα τόσο κατά το στάδιο επιλογής όσο και κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη. Παρόλο που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές. Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε, σε περίπτωση που η τιμή ενός προϊόντος είναι ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή χωρίς να συνοδεύεται από κάποια ένδειξη για ειδική προσφορά, να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πριν την υποβολή της παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν πρόκειται περί λάθους.

Τα προϊόντα πωλούνται ως έχουν και το Κατάστημα δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του πελάτη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νόμιμων εξαιρέσεων. Περισσότερα για την πολιτική επιστροφής προϊόντων μπορείτε να μάθετε εδώ

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Το Κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη σε αυτές, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν ακέραια και αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το Κατάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, η πρόσβαση στις οποίες λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.
Πολιτική διαφημίσεων

Τα παραπάνω ισχύουν και για τη διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων μερών που λαμβάνει χώρα μέσω διαφημιστικών banners.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.woodenwatch.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
Το Κατάστημα έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα ξύλινα προϊόντα του καταστήματος διαθέτουν εγγύηση για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται:

Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ελαττώματα μηχανισμών και κατασκευής.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα θα επισκευάζεται χωρίς χρέωση, προσκομίζοντας απαραιτήτως την απόδειξη αγοράς η την κάρτα εγγύησης.Σε περίπτωση που η επισκευή δεν είναι δυνατή, το κατάστημα εγγυάται την αντικατάσταση του προϊόντος σας με ένα άλλο, του ίδιου ή παρόμοιου μοντέλου/χρώματος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς του ξύλου ή αλλοίωσης σε κρύσταλλο, λουράκι, βραχιόλι, κούμπωμα, πλαίσιο καθώς και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που σημειώθηκαν από την έκθεση σε νερό ή φωτιά καθώς και περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρους του προϊόντος, η οποία προήλθε από μη κανονική χρήση, έλλειψης φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτυπήματα, βαθουλώματα, ρωγμές κ.λπ.) λανθασμένη χρήση του, καθώς και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. για αντικατάσταση μπαταρίας, σέρβις, επισκευές κτλ).

Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων, έχετε το δικαίωμα, κατόπιν συνεννόησης με το Κατάστημα, να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Δε χρειάζεται καμία αιτιολόγηση εκ μέρους σας, ενώ σας επιβαρύνει μόνο το κόστος επιστροφής των προϊόντων που είναι 5 ευρώ, το οποίο και αφαιρείται απο το συνολικό ποσόν που θα σας επιστραφεί. Στη περίπτωση αλλαγής του προϊόντος με κάποιο άλλο, ο πελάτης χρεώνεται το πόσο των 5 ως "αντικαταβολή" κατά την παραλαβή του νέου προϊόντος. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο με Εlta Courier ή Easy Mail και χρέωση παραλήπτη).

•Σε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε τα προιόντα μέσω μεταφορικής της επιλογής σας, με δικά σας έξοδα.

*Το κόστος της αντικαταβολής δεν επιστρέφεται.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι οι εξής:(Ισχύουν για όλα τα προϊόντα μας)

• Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή δεν έχει φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί.
• Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το μπρασελέ του ρολογιού και δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση στο ρολόι.
• Θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, η κάρτα εγγύησης και η απόδειξη αγοράς.
• Οι ετικέτες του προϊόντος δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει μέρος της αξίας του λόγω κακής μεταχείρισης, η αποκατάστασή του βαρύνει εσάς. Συνεπώς το ποσό που θα σας επιστραφεί θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που θα κριθεί δέον κατά την εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η επιμέλεια για την ασφάλεια του προϊόντος κατά την αποστολή του (σωστό κλείσιμο της συσκευασίας, κλπ) βαρύνει εσάς και το accessorama.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά του.

Το τίμημα που καταβάλατε σας επιστρέφεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.(Μπορείτε μέσα στο προιόν που θα επιστρέψετε,να έχετε σημειώσει σε ένα χαρτί ότι επιθυμείτε επιστροφή των χρημάτων καθώς και τον αριθμό λογαριασμόυ(Eurobank.Εθνική,Πειραιώς) που θέλετε να γίνει η κατάθεση).Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο στο ίδιο όνομα που είχε γίνει και η παραγγελία.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας αποσταλεί εκ μέρους μας είναι διαφορετικό από εκείνο που παραγγείλατε, η επιστροφή του γίνεται χωρίς την επιβάρυνσή σας με έξοδα μεταφοράς, μόνο εφόσον επιστραφεί η αυθεντική συσκευασία του και το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

•Το κόστος των μεταφορικών για αγορές εκτός Ελλάδας δεν επιστρέφεται.

•Η διεύθυνση που θα αποστείλετε το προιόν είναι accessorama.gr(Δαπόντες Αναστάσιος) , Τσιμισκή 54,Ίλιον,13121.

•Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. η να μας καλέσετε στο 213.0358786.

 

Η επωνυμία της επιχείρησης είναι:

Δαπόντες Αναστάσιος του Βασιλείου - Σπυρίδωνα
Έδρα: Τσιμισκή 54 & Παλατιανής ,Ίλιον,13121.
Τηλέφωνο: 213 0358786
ΑΦΜ: 106955027, ΔΟΥ Αγιών Αναργύρων

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 133416703000

Image
Image

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 133416703000

Γρήγορη Επικοινωνία

Πληροφορίες

Σχετικά Με Εμάς

@ 2024 Accessorama. Κατασκευή Creative-net.gr